REGULAMIN KONKURSU „Wygraj etui na kluczyk”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest pod tytułem „Wygraj etui na kluczyk”.
2. Organizatorem konkursu jest firma MS Concept z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej o numerze NIP 896146072 (dalej „Organizator”).
3. Konkurs odbywa się na profilu etuland.pl (dalej „Profil”) w serwisie internetowym Facebook.com pod adresem www.facebook.com/etuiland (dalej „Serwis”).
4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2016.471 tj. z dnia 2016.04.08) i nie podlega jej rygorom.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada niefikcyjne (tj. zawierające wyłącznie prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w serwisie internetowym Facebook.
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 20:00 i trwa do dnia 07.12.2017. r. do godz. 00:00.
2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
3. Uczestnikiem konkursu staje się osoba, która:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
b) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody;
c) polubiła Profil Organizatora Konkursu;
d) udostępniła na ścianie (wall) swojego Profilu w terminie, o którym mowa w § 3. Regulaminu, link dokonkursu zlokalizowanego pod adresem internetowym www.facebook.com/etuiland
e) polubiła post konkursowy;
f) wpisała w komentarzu pod postem konkursowym markę i model swojego samochodu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają i przestrzegają warunków określonych w Regulaminie.

§ 4
NAGRODA

1. Organizator konkursu w drodze losowania nagrodzi 25 osób („Laureatów Konkursu”), które spełniły wszystkie warunki wymienione w § 3 ust. 3 Regulaminu.
2. Nagrodą w konkursie jest etui na kluczyk.

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI LAUREATA KONKURSU

1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis internetowy facebook.pl w ciągu 7 dni od dnia zakończenia terminu konkursu.
2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat Konkursu powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@etuiland.pl w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia oraz podać dane osobowe, w tym imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania i zamieszkania, numer telefonu i e-mail oraz adres na terenie Polski do doręczenia nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody bez uprzedniego wezwania.
3. Otrzymana nagroda zostanie dostarczona Laureatowi Konkursu na koszt Laureata w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu, pod adres wskazany przez Laureata Konkursu w ciągu 10 dni roboczych od przesłania pełnych danych przez Laureata Konkursu.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostarczenia nagrody Laureatowi Konkursu do 3 miesięcy, w przypadku gdy model etui wskazany przez Laureata Konkursu, nie jest dostępny u Organizatora. W tym przypadku Organizator Konkursu umożliwia skrócenie tego czasu, poprzez wybranie przez Laureata Konkursu innego, zamiennego modelu etui.
5. Wysyłka etui jest na koszt Laureata, natomiast koszt wysyłki nie może przekraczać kwoty 13,50 pln brutto.
6. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
7. Laureat Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego loginu przez Organizatora Konkursu w serwisie internetowym Facebook.pl celem wskazania przez niego Laureata Konkursu.
8. Laureat Konkursu zobowiązany jest we własnym zakresie odebrać etui na kluczyk.
9. Laureat Konkursu może zrezygnować z Nagrody przed jej wysłaniem. Rezygnacja z Nagrody jest równoznaczna z zrzeczeniem się wszelkich roszczeń Laureata Konkursu względem Organizatora Konkursu. Niepodanie pełnych danych w odpowiednim terminie lub nieodebranie etui jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.

§ 6
DANE OSOBOWE

1. Uczestnik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, nick na Facebooku.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do ewentualnej Nagrody.

§ 7
ODWOŁANIA I ROSZCZENIA

1. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości składania odwołania od decyzji Organizatora konkursu w sprawie wyznaczenia Laureata Konkursu.
2. Uczestnikowi konkursu, który nie został Laureatem Konkursu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Konkursu.
3. Laureat Konkursu nie może wnosić żadnych roszczeń ani zastrzeżeń odnośnie etui, w tym co do jego właściwości, funkcjonalności, cech, wadliwości, przydatności itp.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na profilu Organizatora Konkursu.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
4. W razie wątpliwości Uczestnik Konkursu powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Organizatora Konkursu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów