REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ETUILAND.PL”
obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2018 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.etuiland.pl jest prowadzony przez firmę MS Concept z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Rodziewiczówny nr 12, lok. 43, 54-607 Wrocław wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8961460072, REGON: 368014592.
 2. Dane kontaktowe:

  • adres pocztowy do korespondencji: ul. Oławska 17/2, 50-123 Wrocław
  • adres poczty elektronicznej: biuro@etuiland.pl
  • numer telefonu Obsługi Klienta: + 48 530 253 954

 3. Definicje:

  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedającego, składania i realizacji zamówień, dostaw i płatności za zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  • Sprzedający – firma MS Concept z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Rodziewiczówny nr 12, lok. 43, 54-607 Wrocław wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8961460072, REGON: 368014592.
  • Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony pod adresem www.etuiland.pl przez firmę MS Concept sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu, w tym także każda podstrona serwisu;
  • Produkty – towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem należącego do niego Sklepu internetowego;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu internetowego Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Klient - osoba fizyczna z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu internetowego Sprzedającego;
  • Kurier – kurier, przewoźnik, dostawca lub inna osoba dostarczająca Produkty do Klienta;
  • Czas realizacji zamówienia – czas przygotowania Zamówienia Sprzedającego i przekazania zamówienia Kurierowi, który dostarcza Zamówienie do Klienta zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy;
  • Zamówienie – Produkty zakupione przez Klienta od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego należącego do Sprzedającego;
  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Umowa – umowa zawarta między Klientem, a Sprzedającym;
  • Płatność - opłata za złożone Zamówienie;
  • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827;
  • K.c./Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedającego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu Internetowego w formacie HTML, który zapewnia możliwość zapoznania się z nim przed zawarciem Umowy.
 6. Składanie zamówień przez Sklep internetowy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • System operacyjny: Windows, Linux, Mac OS;
  • Procesor: Intel Pentium 4 lub nowszy;
  • RAM: 512 MB;
  • Dysk twardy: 350 MB;
  • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768 px;
  • Sterowanie: klawiatura, mysz;
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;
  • Inne: program do odtwarzania plików w formacie PDF, np. Adobe Reader, oprogramowanie Java oraz Flash Player, przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari).

 7. Rozdzielczość stron Sklepu Internetowego jest optymalna w ustawieniach 1920x1080 px.
 8. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies.
 9. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, co może wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji Sklepu internetowego. Jeśli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie cookies, powinien w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby pliki cookies były odrzucane lub sygnalizowano ich przesłanie.
 10. Wszelkie oprogramowanie innych firm może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Sklepu internetowego i dla jego poprawnego funkcjonowania może być konieczne ich wyłączenie.

§ 2
Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 2. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klient jest związany jedynie postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
  w złotych polskich oraz uwzględniają inne podatki lub opłaty celne.
 4. Ceny podane na stronach Produktów Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, wagi zamówienia
  i odległości od siedziby Sprzedającego do Klienta i podawane są w momencie wyboru sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Łączny koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedający przesyła na podany adres e-mail potwierdzenie Zamówienia, w którym określa się m. in. przedmiot sprzedaży, sposób dostawy oraz łączną cenę do zapłaty.
 6. Momentem zawarcia Umowy jest moment zaksięgowania Płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§ 3
Obowiązki Klienta

  Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. Korzystania ze Sklepu internetowego w  sposób zgodny z  obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi  obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.
 3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Niepodejmowania  działań  polegających  na  rozsyłaniu  lub  umieszczaniu  w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 4
Rejestracja Konta i logowanie

 1. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.etuiland.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie do Sprzedającego za pośrednictwem jego poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adres pocztowy żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 6. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 7. Sprzedający może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

§ 5
Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego adresem www.etuiland.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminy w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka” przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka”.
 6. Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
 7. Po naciśnięciu przycisku „Do kasy”, Klient wybiera sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 8. W formularzu zamówienia należy wskazać następujące dane:

  • imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  • dane  odbiorcy  oraz  adres,  na  który  ma  być  dostarczony  towar

 9. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybrania sposobu dostarczenia towaru, płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedającego wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.

§ 6
Realizacja Zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia jest podany każdorazowo w opisie Produktu, ma charakter orientacyjny i nie gwarantuje doręczenia zamówienia w podanym czasie.
 2. W przypadku chwilowego braku Produktu objętego zamówieniem w magazynie, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć ponad termin określony zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej. W takim przypadku Klient każdorazowo jest o tym informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 3. Najpóźniej z chwilą dostawy Sprzedający przekazuje Konsumentowi:

  • potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku zgodnie z art. 21 Ustawy o prawach konsumenta;
  • pouczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 Regulaminu);
  • wzór formularza odstąpienia od umowy Umowy (załącznik nr 2 Regulaminu).

§ 7
Koszty i termin dostawy

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy:

  • wysyłka za pośrednictwem InPost S.A. Paczkomaty;
  • wysyłka za pośrednictwem InPost S.A. Kurier InPost;
  • wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona ekonomiczna lub priorytetowa).

 2. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Ceny każdej z form dostawy zostaną podane na stronie Sklepu internetowego określonego Produktu.
 4. Podczas dostawy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności Kuriera, czy przesyłka, opakowanie i jej zawartość są w stanie nienaruszonym. Jeżeli w produktach objętych zamówieniem powstały uszkodzenia lub zauważono braki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody, w którym opisze szczegółowo zauważone uszkodzenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody oraz list przewozowy każdorazowo posiada Kurier. Jeśli zamówienie dostarczane jest autem firmowym Sprzedającego, Klient powinien pisemnie przekazać informacje o uszkodzeniach kierowcy.

§ 8
Płatności

 1. Klient dokonując płatności może wybrać spośród następujących form płatności:

  • przelew bankowy, przelew elektroniczny (przelew online, przelewy24, PayU);
  • karta płatnicza działająca w ramach jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy;
  • płatność za pobraniem.

 2. W przypadku wybranych Produktów oraz w zależności od wyboru sposobu dostawy, Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na stronie określonego Produktu w Sklepie internetowym.
 3. Płatności należy dokonać w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia na rachunek bankowy podany przez Sklep internetowy. Zamówienie może zostać anulowane, jeżeli nie zostanie opłacone w podanym terminie.

§ 9
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostawy Produktów bez podania przyczyn w przypadkach oraz na podstawie ustawy o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia (załącznik nr 2 Regulaminu) i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wypełnione i podpisane oświadczenie na adres korespondencyjny Sprzedającego lub jego adres e-mail.
 4. O prawie do odstąpienia umowy Konsument zostaje poinformowany najpóźniej w chwili dostawy Produktów przez przesłanie na podany adres e-mail pouczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 Regulaminu). Pouczenie jest dostępne również na stronie internetowej www.etuiland.pl.

§ 10
Reklamacje

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia wydania zakupionego przedmiotu i 1 (jednego) roku od dnia stwierdzenia wady tego przedmiotu. Uprawnienia te wygasają, jeżeli w ww. terminie Kupujący będący Konsumentem nie zawiadomi Sprzedającego o wadzie.
 2. Kupującemu niebędącemu Konsumentem w razie wad przedmiotu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wydania zakupionego przedmiotu. Uprawnienia Kupującego z tego tytułu ograniczone są do prawa żądania naprawy lub wymiany na nowy i wygasają, jeżeli Kupujący nie zawiadomi Sprzedającego w terminie o wadzie.
 3. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zbadania zamówienia niezwłocznie po jego dostarczeniu i zawiadomienia Sprzedającego niezwłocznie o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, a Kupujący nie zawiadomił Sprzedającego – w terminie 7 dni po jej stwierdzeniu.
 4. O wadach przedmiotu Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego, podane powyżej.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne Kupującego powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko Kupującego;
  • dane kontaktowe Kupującego (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu);
  • przedmiot reklamacji;
  • opis oraz zdjęcie wad;
  • rodzaj żądania (w tym naprawy lub wymiany przedmiotu na nowy);
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą);
  • dowód zakupu (np. oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopia faktury albo ich skan/wydruk).

 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający informuje Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną, w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający uzgadnia z Kupującym termin i tryb wymiany towaru na wolny od wad.
 8. W razie skutecznego odstąpienia przez Kupującego będącego Konsumentem od Umowy, stosuje się odpowiednio procedurę zwrotu, opisaną powyżej.
 9. Jeżeli zwracane przedmioty są niekompletne, bądź noszą ślady użytkowania Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu przedmiotów.
 10. Jeśli zakupione przedmioty nie zostały przyjęte do zwrotu z powodu uchybienia przez Kupującego niebędącego Konsumentem warunkom postępowania reklamacyjnego, Kupujący niebędący Konsumentem wyraża zgodę na to, że Sprzedający może obciążyć go kosztami odesłania zwróconych towarów, maksymalnie do kwoty 20 zł.

§ 11
Gwarancja

 1. Jeżeli producent udziela gwarancji, Kupujący niebędący Konsumentem powinien w pierwszej kolejności przed uprawnieniami reklamacyjnymi wobec Sprzedającego realizować uprawnienia z tytułu gwarancji względem producenta.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym przedmiocie.
 3. Gwarancja jest wyłączona w przypadku:

  • wad przedmiotu wynikających ze zdarzeń losowych i niezależnych od Sprzedającego (np. uszkodzeń mechanicznych);
  • wad, uszkodzeń i braków widocznych przy zakupie przedmiotów i o których Kupujący został wyraźnie poinformowany przez Sprzedającego;
  • wad, uszkodzeń i braków powstałych w wyniku użytkowania przedmiotów lub ich niewłaściwego używania;
  • różnic kolorów, wybarwień itp. wynikających z naturalnej struktury użytego materiału.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może skorzystać z:

  • stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
  • postępowania mediacyjnego prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 3. Dalsze informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

§ 13
Dane osobowe

 1. Sprzedający określa szczegółowo warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Klientów w polityce prywatności.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 3. Administratorem danych Sklepu internetowego jest Sprzedający MS Concept z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Rodziewiczówny nr 12, lok. 43, 54-607 Wrocław wpisaną do Rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 8961460072, REGON: 368014592.
 4. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.
 5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 6. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatnie dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 8. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które działają na zlecenie Sprzedającego, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom i innym dostawcom zamówień, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Sprzedającego, w przypadku, gdy będzie to konieczne dla obrony Sprzedającego przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Sprzedającego roszczeń. W przypadku zdecydowania się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, Sprzedający udostępnia dane Klienta (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, identyfikator Klienta przypisany przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji płatności.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
 10. Sprzedający jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO.

§ 14
Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Sklepie internetowym.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 15
Prawa autorskie

 1. Sprzedający oświadcza, że jest autorem zdjęć umieszczonych na stronie internetowej www.etuiland.pl (zwane w dalszej części „Utworem”). Za Utwór uważa się wszystkie zdjęcia Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, zdjęcia, na których widnieją modele mebli oraz banery. Utworem jest również logo firmy MS Concept. Sprzedający oświadcza, że Utwór ma charakter oryginalny i został wykonany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców oraz, że prawa autorskie mu przysługujące do Utworu nie są w niczym ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Sprzedający nie zezwala, bez uzyskania jego pisemnej zgody, na utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską i cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem;
  • w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 i 3- publiczne wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie.

§ 16
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedającego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczane na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.etuiland.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017.459 t. j. z dnia 2017.03.02 z późniejszymi zmianami).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.etuiland.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t. j. z dnia 2017.03.30).
 6. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

POUCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów