Polityka Prywatności

Korzystając ze sklepu internetowego etuiland.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność, dlatego czytając poniższy dokument dowiesz się, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci w związku z tym uprawnienia.
   
Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

KIM JESTEŚMY?

Właścicielem sklepu internetowego etuiland.pl i jednocześnie administratorem danych jest firma MS Concept z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Rodziewiczówny 12/43, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 8961460072, REGON: 368014592 (dalej: „Administrator”).

Możesz się z nami skontaktować w jeden z następujących sposobów:

 • prześlij e-mail na adres: biuro@etuiland.pl;
 • zadzwoń pod numer: + 48 530 253 954;
 • napisz na adres korespondencyjny: ul. ul. Oławska 17/2, 50-123 Wrocław.

W jaki sposób zbieramy i przetwarzamy twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego etuiland.pl w jednej z poniższych sytuacji:

 1. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Dane osobowe, które nam podajesz zakładając Konto się w sklepie internetowym Administratora to: imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia, płeć. Przetwarzane są:

  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta Użytkownika w sklepie internetowym Administratora;
  • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Administratora;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań, które możesz do nas kierować.

 2. Podczas składania zamówień bez rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w sklepie internetowym to: imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy). Przetwarzane są:

  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Administratora;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

 3. Podczas składania reklamacji lub korzystania z prawa do zwrotu i z gwarancji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 4. Podczas korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Masz możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 5. Twoje dane będą przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 6. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest) są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Komu udostępniamy twoje dane osobowe

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom i innym dostawcom zamówień, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom Administratora, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Administratora przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń. Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do:

 1. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jakiej nam udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania, nie ma jednak wpływu na proces wycofywania przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności sklepu internetowego Administratora.

 2. Usunięcia danych, czyli tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Twoja dane usuniemy jeśli: nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane; wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych; Twoje dane nie są wykorzystywane zgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofania zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 3. Ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Masz do tego prawo gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczamy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania; gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które my realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 4. Dostępu do danych. Zawsze możesz uzyskać od nas informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, wówczas możesz: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Tobie na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Możesz też uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 5. Sprostowania danych, czyli masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania. Masz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 6. Przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych. Masz też prawo żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio do wybranego przez Ciebie administratora, oczywiście jeżeli jest to technicznie możliwe.

Na każdą Twoją pisemną prośbę, dotyczącą któregoś z powyższych punktów odpowiemy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od momentu jej otrzymania. Jeśli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby w ciągu miesiąca, spełnimy ją w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, ale wcześniej Cię o tym poinformujemy.

Zawsze możesz zgłaszać do nas zapytania, skargi i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Tobie praw, pisząc do nas na adres e-mail biuro@etuiland.pl

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka COOKIES

 1. Sklep internetowy Administratora zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 5. W ramach sklepu internetowego Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach sklepu internetowego Administratora stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego Administratora.;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu internetowego Administratora;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego Administratora;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator sklepu internetowego etuiland.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów